CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA VOCALIA D’ENTERRAMENTS DE L’AVV MIÓN- PUIGBERENGUER-POAL DE MANRESA

Per mitjà de la present, de conformitat amb els articles 12.1 i 2, i 17 dels Estatuts, la Junta ha acordat CONVOCAR a totes les persones associades de la Vocalia d’enterraments de l’AVV Agrupació de veïns i veïnes del Barri Mión-Puigberenguer-Poal de Manresa a una ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA pel DISSABTE dia 21 d’octubre de 2023 a les 17h en única convocatòria, al 9Casal (antiga Llar d’Avis) de la Mión, c/Callús s/n, en format presencial, amb el següent, ORDRE DEL DIA:


1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior, si escau.


2. Presentació de Recer, Cooperativa d’Acompanyament Veïnal. Informació sobre el model econòmic i sistema de quotes de Recer. Informació sobre el procediment d’alta, i el règim transitori aplicable.


3. Aprovar, si escau, la sol·licitud d’Alta de l’AVV com a entitat sòcia col·laboradora de la Societat Cooperativa Recer, i el traspàs de les dades de les persones associades i beneficiaries i de l’actual activitat d’enterraments de la AVV, a dita Cooperativa;


4. Aprovar, si escau, l’aportació a la Cooperativa RECER de la quantitat econòmica necessària per donar d’alta a la mateixa a les actuals persones associades i beneficiaries que formen part del servei de la vocalia d’enterraments, i que serà abonada íntegrament per la vocalia d’enterraments de l’AVV;


5. Aprovar, si escau, que les persones representant i suplent de l’AVV a la Cooperativa seran escollides d’entre els membres que conformin la Junta de la AVV, en cada moment.


6. Aprovar, si escau, la Dissolució de la vocalia d’enterraments de l’AVV del Barri Mion Puigberenguer Poal amb efectes des del dia 1 de gener de 2024, el que suposa el manteniment i continuïtat de la prestació de l’actual servei d’enterraments de l’AVV fins com a màxim i per tot, el dia 31 de desembre de 2023 (inclòs),


7. Aprovar, si escau, facultar a la Presidència de l’AVV per tal d’actuar en nom i representació de l’entitat i firmar els documents públics i/o privats necessaris per donar compliment i executar els acords adoptats.


8. Precs i preguntes.


Atesa la gran importància dels assumptes a tractar, esperem comptar amb la vostra assistència.

Sinó podeu ser-hi presents, podeu delegar el vot en una altra persona sòcia de la vocalia d’enterraments de la AVV, tot emplenant la butlleta que s’adjunta al peu d’aquest escrit. Més informació a la web avmionpp.com i a instagram @avmionpp.com
Manresa, 28 de setembre de 2023
Ma. Justa Maseda Maseda
Presidenta AVV Mion Puigberenguer Poal de Manresa
Delegació del vot:
El /La Sr./Sra. _______________________ amb DNI/NIF_________ i domicili a carrer _____________ núm. ______ de _______, DELEGA la seva REPRESENTACIÓ i VOT al/la Sr/Sra. _______________________ soci/a de la vocalia d’enterraments de l’AVV “Agrupació de Veïns i Veïnes del Barri Mión- Puigberenguer- Poal” de Manresa, amb DNI/NIF _________

Obrir xat.
Posa't en contacte.
Amb què podem ajudar-te.