AVV

AGRUPACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES MIÓN-PUIGBERENGUER-POAL

 

REGLAMENT DE LA SECCIÓ D’ENTERRAMENTS

 Preàmbul

L’Agrupació de veïns de Mion-Puigberenguer, (avui AVV Agrupació de veïns i veïnes Mión-Puigberenguer-Poal) en sessió del dia 1 de Juliol de 1982 va acordar la creació dins l’Agrupació d’una Secció d’enterraments, la qual tindrà com a finalitat realitzar les accions assistencials , socials i d’ajuda mútua entre els veïns i veïnes del Barri en el cas de produir-se la mort d’algun dels seus membres. Amb aquesta finalitat es pretén promoure el sentit d’amistat i ajuda mútua entre el veïnat excloent-se expressament  i de manera total i absoluta qualsevol possibilitat de lucre.

Aquesta Secció es regira pel següent

Reglament

 

Article 1

Per a ésser integrant d’aquesta secció és requisit imprescindible que la persona que sol·liciti l’ingrés sigui soci o sòcia de l’AVV Agrupació de veïns i veïnes Mión-Puigberenguer-Poal (en endavant “AVV”), aboni la quota d’inscripció que en cada moment sigui vigent  ( ANNEX 2 ), i accepti de manera expressa el contingut del present reglament, del qual li serà lliurat un exemplar un cop acceptada la seva admissió.

Formen part d’aquest reglament les persones associades a l’AVV inscrites a la secció d’enterraments i els seus beneficiaris.

Article 2

La secció d’enterrament complirà les seves funcions dins l’àmbit d’actuació de l’AVV Agrupació de veïns i veïnes Mión-Puigberenguer-Poal i tindrà el seu domicili en el d’aquesta.

Article 3

La Secció d’enterraments estarà regida pels mateixos membres que conformin la Junta de l’AVV en cada moment, i estarà integrada per la Presidència, la Secretaria, la Tresoreria, la vocalia de la secció d’enterraments, i la resta de vocalies que conformen la junta de la AAVV.  

  • Funcions de la Junta: Proposa a l’Assemblea les modificacions que s’estimi convenient d’introduir en el reglament de la Secció. Aprova les propostes d’Alta o Baixa, acorda l’expulsió dels morosos, interpreta els dubtes o les llacunes que es produeixin en l’aplicació del present Reglament i adopta els acords ordinaris de gestió de la mateixa.
  • Funcions exclusives de la Presidència: Presideix la Junta directiva i convoca la Junta de la Secció. Visa tots els documents i autoritza tots el documents comptables.
  • Funcions exclusives de la Secretaria: Expedeix tota mena de documentació, amb el vistiplau de la presidència
  • Funcions exclusives de les persones Vocals responsables de la Secció d’enterraments: Manteniment i control de l’aplicatiu de gestió de les dades de les persones sòcies i beneficiàries de la secció d’enterraments. Controlen les defuncions i són l’enllaç amb les persones sòcies i beneficiàries i les empreses funeràries.

A més, també tenen les següents funcions compartides:

Conjuntament amb la Presidència: Proposen a la junta l’aprovació de les Altes i Baixes de les persones associades. Assumeixen totes les competències no atribuïdes de manera expressa a altres membres.

Conjuntament amb la Secretaria: Mantenen al dia i ordenada la documentació de la Secció.

Conjuntament amb la Tresoreria: Controlen el cobrament de les derrames i els pagaments que es derivin dels serveis. Proposen l’expulsió de les persones associades moroses i vetllen per la viabilitat econòmica de la secció.

Article 4

La junta i els seus integrants, es renovaran cada vegada que ho faci la de l’AVV.

Article 5

Abans del dia 30 de gener de cada any la Secció elaborarà els seus comptes que seran sotmesos a l’aprovació per l’Assemblea General de l’AVV en la primera convocatòria que tingui lloc després d’aquesta data i d’acord amb l’establert en els estatuts de l’AVV.

 Article 6

En el moment de sol·licitar la inscripció a la Secció d’enterraments la persona interessada lliurarà una relació de totes les persones que convisquin en el mateix domicili i adquirirà el compromís de comunicar les altes i baixes que es produeixin dins els quinze dies següents. Tant la relació inicial com les baixes o altes posteriors es faran constar en el títol que es lliura al soci o sòcia.

Les comunicacions de les persones sòcies i beneficiàries amb la Secció es farà preferentment per e-mail a l’adreça defuncionsmion@hotmail.com , o supletòriament, al telèfon de l’AVV 938757193 dins l’horari d’oficina destinat al servei d’enterraments.

 Article 7

Per ésser beneficiari dels serveis d’aquesta secció caldrà tenir una antiguitat mínima de 90 dies a partir de la data d’inscripció.

Els pagaments de les quotes es faran per semestres. A efectes fiscals, a  fi de poder-ho fer coincidir amb l’any natural, els rebuts es giraran pel seu cobrament, (sempre que sigui possible), a finals dels mesos de juny i desembre.

 Article 8

En el cas de defunció d’una persona associada i beneficiària, la secció d’enterrament es farà càrrec:

  1. a) De les despeses d’un enterrament de la classe que es descriu a l’ANNEX 1, i en funció de l’empresa Funerària que s’esculli lliurement per la família del difunt.
  2. b) La secció també es farà càrrec de les despeses d’enterrament de fetus o de membres amputats que necessitin un servei especial, amb el ben entès que en aquests casos s’acollirà al servei mínim que ofereixi l’empresa funerària amb la que la família hagi contractat els serveis.
  3. c) Si la família del difunt és propietària de la sepultura la Secció  es  farà càrrec de les despeses d’obertura i tancament de la mateixa.
  4. d) El cost de l’estança del difunt a les capelles funeràries.
  5. e) Incineració

No s’inclouen les despeses de repatriació ni transport del cadàver si la mort ha succeït en país estranger (repatriació) o en una població diferent a la de Manresa (transport), llevat en aquest últim cas, que l’empresa funerària escollida ho tingui inclòs dins el seu catàleg de serveis, pugui realitzar-ho, i no suposi un cost extra per la secció d’enterraments de l’AVV.

Article 9

Si la família desitja un servei de cost superior al que es descriu a l’ANNEX 1 , o el servei s’ha de realitzar fora de la ciutat de Manresa, la Secció es farà càrrec com a màxim fins el cost del servei descrit a l’annex 1; i del major cost, si hi és, haurà de fer­ se’n càrrec la família del difunt.

A tal efecte, a fi de conèixer l’extensió dels serveis inclosos en l’ANNEX 1 vigents en cada moment, s’estarà al disposat en l’article 17 d’aquest reglament.

 Article 10

La Secció d’enterraments no abonarà cap servei que estigui cobert per qualsevol altra entitat, pública o privada, ni tampoc abonarà ni retornarà cap quantitat quan el servei ja hagués estat prestat, pagat i executat per dita altra entitat, i només es farà càrrec, dins dels límits estipulats, de les factures procedents dels Serveis Funeraris, a nom de l’AAVV.

A tal efecte, és responsabilitat de les persones associades, beneficiàries, familiars o del seus hereus, comunicar fefaentment a la Secció d’Enterraments la defunció de la persona sòcia o beneficiaria, i les dades fiscals i de contacte de la funerària que prestarà el servei en cada cas.

Article 11

En produir-se una defunció d’alguna persona associada i beneficiària, les despeses d’enterrament seran prorratejades entre tots el membres de la secció d’enterraments, establint una quantitat econòmica aprovada per l’assemblea general, que variarà anualment en funció dels costos dels enterraments. L’import de la mateixa es farà constar en l’ANNEX 2  

La formula per determinar quin import ha de pagar semestralment cada persona associada serà la següent:

La quantitat econòmica aprovada per l’assemblea general es multiplicarà per cada membre associat i beneficiari que s’inclogui en la fitxa de la persona associada i pel número d’enterraments que s’hagin produït en aquell període.

Aquest import serà carregat al compte  bancari de la persona associada. Si l’entitat bancaria aplica costos pel servei de domiciliació de rebuts, aquests seran repercutits en el propi rebut.

Queden expressament exclosos del servei aquells casos ocasionats per motius declarats pels poders polítics com CATÀSTROFES O CALAMITATS NACIONALS, TERRATRÈMOLS I TERRORISME.

Article 12

L’impagament de dos rebuts consecutius podrà donar lloc a la baixa de totes les persones inscrites en el títol, si cursat el corresponent avís aquest no és atès en el termini màxim de 30 dies, i es satisfan dins aquest termini totes les quotes endarrerides fins al moment.

La baixa de les persones inscrites a la secció d’enterraments no donarà lloc a l’abonament ni devolució de cap quantitat.

Article 13

En el cas de que un ex-associat sol·licités el reingrés haurà d’abonar, a més a més dels drets d’inscripció, totes les derrames produïdes des de la darrera que hagués abonat abans de ser baixa.

Article 14

En el cas de que es produeixi la defunció d’una persona associada i beneficiària, els familiars ho posaran en coneixement a l’empresa funerària que hagin lliurement escollit, i a la secció d’enterraments, d’acord amb allò establert al segon paràgraf de l’article 10.

També comunicaran a la Secció d’Enterraments qualsevol variació de dades que conseqüència d’aquesta defunció es produeixi, tal i com s’estableix en l’article 16 d’aquest reglament.  

Article 15

Tota persona sòcia que es vulgui donar de baixa de la Secció d’enterraments ho ha de sol·licitar per escrit i amb una antelació mínima de 30 dies, durant els quals se li carregaran les derrames que pertoquin. Aquest fet comportarà automàticament també la baixa de les persones beneficiàries. Tanmateix això, si aquestes persones beneficiàries, en el termini de 30 dies comuniquen la seva intenció de continuar com a sòcies i aporten les noves dades de contacte i bancàries a fi de girar els corresponents rebuts, se les podrà restituir sense pagar drets d’inscripció, i pagant, si fos el cas, les quotes endarrerides que existissin fins llavors.

La forma de sol·licitud es podrà fer en les adreces i mitjans establerts en el segon paràgraf de l’article 6.

Article 16

És responsabilitat de tota persona sòcia i beneficiària que canviï de domicili, de compte bancari, de telèfon o e-mail, de comunicar a la secció d’enterraments les noves dades, en el termini més breu possible i en qualsevol cas amb un màxim de 30 dies des que es produeix el fet, essent imputable a aquesta totes les despeses que es generin per no haver-ho comunicat a temps. La forma de comunicació es podrà fer en les adreces i mitjans establerts en el segon paràgraf de l’article 6.

 Article 17

La Junta queda facultada pera actualitzar anualment les prestacions contingudes a l’ANNEX 1, informant a les persones associades dels canvis que es produeixin.

En aquest sentit, es posarà a disposició de les persones sòcies i beneficiàries, sempre que aquestes ho demanin, una còpia actualitzada dels referits serveis.

Article 18

La modificació de qualsevol article o les variacions substancials que s’introdueixin en el servei a l’ANNEX 1, d’aquest reglament, correspon a I’ Assemblea General de l’AVV.

La modificació de l’import de les quotes d’inscripció de l’ANNEX 2 serà competència de la Junta de la Secció.

Article 19

L’Escissió, Fusió, Transformació o Dissolució de la Secció d’Enterraments, només podrà tenir lloc per acord de l’Assemblea General de I’AVV, amb els vots afirmatius de les tres quartes parts de les persones associades presents o representades i que formin part de la Secció d’Enterraments.

No obstant la Dissolució efectiva no podrà tenir lloc fins transcorreguts dos mesos, garantint durant el primer mes la prestació dels serveis.

Si un cop aprovada la liquidació de la dissolució en resultes un romanent, aquest i qualsevol dret que pogués tenir la secció tindrà el destí que acordi l’AVV.

També es podrà produir l’Escissió, Fusió, Transformació o Dissolució de la secció per imperatiu legal o resolució administrativa o judicial; en aquest cas, si la norma legal, no disposa res al respecte del romanent resultant és disposaria de la mateixa manera anteriorment descrita.

 

ANNEX 2

           

QUOTA D’INSCRIPCIÓ SOCI

    

18€

  
 

 

 

  

QUOTA D’INSCRIPCIÓ ENTERRAMENT PER FAMÍLIA

 

10 €

  

QUOTA D’ALTA PER BENEFICIARIS DE MES DE 50 ANYS

 

TAULA ADJUNTA

 

QUOTA PER BENEFICIARI I DIFUNT

   

2,80 €

  
           
 

 

 

TAULA EDAT SOCIS QUOTA ENTRADA

   

 EDAT

 

 

 

Cada membre de la unitat familiar menor de 50 anys, que s’apunti  en una alta de una persona major de 50 anys, restarà un any en la taula de quota d’entrada.

 

50

 

300

    

51

 

350

        

52

 

400

   

53

 

450

 

 

 

  

54

 

500

        

55

 

550

    

56

 

600

        

57

 

700

        

58

 

800

        

59

 

900

        

60

 

1000

        

61

 

1100

        

62

 

1200

        

63

 

1300

        

64

 

1400

        

65

 

1500

        

66

 

1600

        

67

 

1700

        

68

 

1800

        

69

 

1900

        

70

 

2000

        

71

 

2100

        

72

 

2200

        

73

 

2300

        

74

 

2400

        

75

 

2500

        

76

 

2600

        

77

 

2700

        

78

 

2800

        

79

 

2900

        

80

 

3000

        
             

 

Obrir xat.
Posa't en contacte.
Amb què podem ajudar-te.